Правление

President           Nicholas Tolpigin

V President        Nina Levitsky

Directors            Nicholas Chubukoff

                            Helen Engel

                            Iakov Karaptyan

                            Ekaterina Kaskina

                            Alla Khlebakova

                            Danyyil Kucherenko

                            Nadejda Liakhova